Đơn vị chuyển đổi

Đơn vị chuyển đổi

1/ Từ cuộn sang gói

m

mm

mm

gói

2/ Từ cuộn sang m2

m

mm

m2

3/ Từ m2 sang gói

mm

mm

gói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HOTLINE: 0903 319 401